UNIKALNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ i ZASIĘG mają swoją wartość.

Zwroty i reklamacje

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), a także od dnia 1 stycznia 2021 roku Kupującemu niebędącego konsumentem, lecz osobą fizyczną zawierającą umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach: 

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • umów zawartych w drodze aukcji publicznej 
 • umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2. 

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. 

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

10. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. W przypadku pozostałych Kupujących niewskazanych w ust. 1 powyżej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

 REKLAMACJA

1. Reklamacje należy kierować na adres:

Valorous Group, Norwida 40C, 62-005 Bolechowo-Osiedle

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@valorous.pl 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, jeżeli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). Odpowiedzialność Sprzedawcy określona w niniejszym paragrafie, w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące konsumentów od dnia 1 stycznia 2021 roku znajduje zastosowanie również do Kupującego niebędącego konsumentem, lecz osobą fizyczną zawierającą umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
 • dowód zakupu lub jego kopię.

3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1. Skorzystanie z Załącznika nr 1 nie jest obowiązkowe.

4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy

5. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.

6. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, a w szczególności monitora, nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą Towaru, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ..............................................................................

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)

Adres e-mail: ...............................................................................................................................

Numer telefonu: ..........................................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Towar..................................................................................................

Zapłacona cena: ..........................................................................................................................

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone: ................................................................................................

 

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana Towaru na wolny od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy,

(___) inne (jakie?)

................................................................................................

     .............................                                                              .........................................

     data wypełnienia                                                                                 podpis 

(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta(-ów)

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

-Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Kontakt

Zadzwoń: 796 044 009

Napisz: kontakt@valorous.pl

MOJTRANSPORTOSOBISTY.pl 
Norwida 40C, 62-005 Bolechowo-Osiedle,
Pn-Pt, godz. 09:00-17:00;
soboty - tylko umówione spotkania